Política de Privacidade e Proteción de Datos

Responsable: Asociación Sociedade Galega de Pastos e Forraxes (en diante, SGPF).

A SGPF, en cumprimento do establecido no Reglamento General de Protección de datos (Reglamento (UE) 2016/679), informa aos/ás usuarios/as da página web.

O acceso e utilización do sitio web www.sgpf.gal supón a aceptación na súa totalidade e a obriga de cumprir por completo os termos e condicións recollidos na presente política de privacidade. A prestación do servizo do sitio web ten unha duración limitada ao tempo en que o/a usuario/a manteña a conexión co sitio web o a algún dos servizos que a través deste se facilitan. Polo tanto debe lerse atentamente a presente política de privacidade en cada unha das ocasións en que se dispoña a utilizar o sitio web, xa que esta pode sufrir modificacións.

Finalidade: Responder ás consultas realizadas polo/a usuario/a e enviarlle a información solicitada. A SGPF utilizará os datos persoais do/a usuario/a para os fins que se indican nos formularios incluídos nesta páxina, de xeito que se poidan atender as relacións que poidan xurdir entre a asociación e os/as usuarios/as como consecuencia das solicitudes ou xestións expresadas nos ditos formularios.

Así mesmo, ao facer clic no botón "Enviar" incorporado nos formularios, o/a usuario/a declara que a información e os datos que facilitou neles son exactos e veraces.

Lexitimación: Consentimento do/a usuario/a.

Destinatarios/as: Só se realizan cesións se existe unha obriga legal.

Dereitos: Acceder, rectificar e suprimir, así como outros dereitos, como se indica a continuación:

  • acceder aos seus datos persoais,
  • solicitar a rectificación dos datos persoais que sexan inexactos
  • solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.
  • solicitar a limitación do seu tratamento, caso no que unicamente se conservarán para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
  • pedir a portabilidade dos seus datos.
  • por motivos relacionados coa súa situación particular, poderá oporse ao tratamento dos mesmos e a SGPF deixará de tratalos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
  • o usuario poderá revocar os consentimentos prestados en calquera momento.

¿Quén é o responsable do tratamento dos seus datos?

Os datos que nos facilite o/a usuario/a a través dos formularios desta páxina web incorporaranse a tratamentos dos cales é responsable a Asociación Sociedade Galega de Pastos e Forraxes, con CIF: G-27.459.064 e domicilio social en Fonmiña nº 2 ,  C.P. 27.246 , A Pastoriza (Lugo). Pode contactar chamando aos teléfonos 686 620 154 (Eloi) ou 619 032 791 (Joan), ou ben, a través do correo electrónico sgpf.galicia@gmail.com

Conservación de datos

Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recaban e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar da finalidade, ademais dos períodos establecidos na normativa de arquivos e documentación.

Comunicación de datos

Con carácter xeral non se comunicarán os datos persoais a terceiros, salvo obriga legal, entre as que poden estar as comunicacións ao Defensor del Pobo, Xuíces e Tribunais, persoas interesadas nos procedementos relacionados coa reclamacións presentadas.

Exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición

Ponse no seu coñecemento que poderá exercitar, en calquera momento, os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos mediante a remisión dunha comunicación escrita ao enderezo da SGPF. Dita comunicación deberá ir dirixida á atención do/a Secretario/a da SGPF ou ao enderezo electrónico (sgpf.galicia@gmail.com).

 


SOCIEDADE GALEGA DE PASTOS E FORRAXES
Fonmiña 2 · C.P. 27.246 · A Pastoriza · Lugo · Galicia · España · Aviso legal / Política de cookies / Protección de datos
Síguenos en